/


 

 

"Conèixer els nostres clients és essencial per oferir un producte de qualitat en el menor temps possible"

Des de 1952 Grup d'Impressió Cartonpack és una indústria Gràfica dedicada a la creació i fabricació de packaging tant en microcanal com cartronet, fullets, catàlegs, plv, display, etc.

 El Servei i Qualitat és l'objectiu de Grup d'Impressió Cartonpack, en conseqüència tot el procés productiu es realitza a les nostres instal·lacions (Disseny, preimpressió, impressió, acabats UVI o Plastificats, Troquelat, Engomat i Enquadernació)

 

"Conocer nuestros clientes es esencial para ofrecerle un producto de calidad en el menor tiempo posible"

Desde 1952 Grup d’Impressió Cartonpack es una industria Gráfica dedicada a la creación y fabricación de packaging tanto en microcanal como cartoncillo, folletos, catalogos, plv, display, etc.
 
El Servicio y Calidad es el objetivo de Grup d’Impressió Cartonpack, en consecuencia todo el proceso productivo se realiza en nuestras instalaciones ( Diseño, preimpresión, impresión, acabados UVI ó Plastificados, TroqueladoEngomado y Encuadernación). 


"Knowing our customers is essential to offer you a quality product in the shortest possible time"  

Since 1952 Grup d'Impressió Cartonpack is a Graphic industry dedicated to the creation and manufacture of packaging in microchannel and cardboard, brochures, catalogs, plv, display, etc.   

The Service and Quality is the objective of Grup d'Impressió Cartonpack, consequently the entire production process is carried out in our facilities (Design, prepress, printing, UVI or Plasticized finishes, Die cutting, Binding and Binding).