/


 

 

Els nostres serveis / Nuestros servicios / Our services

Disseny i Preimpressió

· Ultima tecnologia CTP   ·   Programes d'imposició   ·   Disseny de Packaging   ·   Proves d'impressió d'alta qualitat

Diseño i Preimpresion

· Ultima tecnología CTP   ·   Programas de imposición   ·   Diseño de Packaging   ·   Pruebas de alta calidad

Desing and Prepress

· Latest CTP technology   ·   Imposition programs   ·   Packaging design   ·   High quality testingImpressió Offset

Maquinària d'ultima generació, amb sistemes de vernís acrilíc i correció automàtica de tinters segons normativa ISO

Impresión Offset

Maquinaria de ultima generación, con sistema de barniz acrílico i corrección automática de tinteros según normativa ISO

Offset Printing

Latest generation machinery, with acrylic varnish system and automatic ink correction according to ISO standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Impressió UVI

maquinària d'impressió UVI d'ultima generació, que permeten acabats amb vernissos UVI efectes brillo, Mate, Drip-offbrillo - mate, etc.), així com la impressió de materials tipuspolièsterplàsticPVCpolipropilè, etc.

Impresión UVI

maquinaria de impresión UVI de última generación, que permiten acabados con barnices UVI efectos (brillo, Mate, Drip-off, brillo - mate, etc.), así como la impresión de materiales tipo: poliéster, plástico, PVC, polipropileno, etc.

UVI Printing

UVI printing machinery, which allow finishing with UVI effects (gloss, matte, drip-off, gloss-matte, etc.), as well as the printing of materials such as: polyester, plastic, PVC, polypropylene, etc.Troquelat

Troqueladores automàtiques de gran precisió per l'encunyat de paper, cartró o microcanal

Troquelado

Troqueladoras automáticas de gran precisión para el troquelado de papel, cartón o microcanal

Die Cut

High precision automatic punching machines for punching paper, cardboard or microchannel


Engomat

Maquinària capaç de plegar i encolar a alta velocitat en lineal, fons automàtic, 4 i 6 punts

Engomado

Maquinaria capaz de plegar y encolar a alta velocidad en lineal, fondo automático, 4 y 6 puntos

Folder - Gluers

Machinery can fold and glue at high speed in straight-line Automatic, 4 and 6 points


Plastificats

Termoplastificats amb dry: Brillo, Mate, Soft Touch

Plastificados

Termoplastificados con dry: Brillo, Mate, Soft Touch

Plastifed

Thermoplasticized with dry: Gloss, Mate, Soft Touch


Acabats i Manipulats

Ajudant sempre al client en qualsevol necessitat de manipulació que es precisi:

Retractilat   ·   Guillotinats   ·   Manipulació de Llibres i revistes.

Acabados y Manipulados

Ayudando siempre al cliente en cualquier necesidad de manipulación que se precise:                                               

Retractilado   ·   Guillotinados   ·   Manipulación de Libros y revistas.

Finishing and Handling

Assistant to the client always in any need of manipulation that is needed:                                                              

Retractable   ·   Guillotined   ·   Manipulation of Books and magazines.